Polityka prywatności

§ 1. Cele Polityki Prywatności i Plików Cookies

Celem niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies (dalej „Polityka”) jest udzielenie Klientowi informacji w jaki sposób przetwarzamy (tj. np. pozyskujemy, wprowadzamy do systemu, przechowujemy, wykorzystujemy lub udostępniamy) dane osobowe, w jakim celu to robimy oraz jakie w związku z tym Klient ma prawa.

§ 2. Zagadnienia ogólne

 1. Pojęcia pisane w treści Polityki dużą literą mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://wydawnictwo.klebek-uczuc.pl/, tym zastrzeżeniem, że pojęcie „Klient” może oznaczać również osobę wyświetlającą stronę WWW Sklepu.
 2. Przetwarzamy dane osobowe Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”).
 3. Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 3. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest jest Kłębek Uczuć Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Św. Filipa 23/4 identyfikująca się nr NIP: 6762572324, REGON: 384582190 wpisana do KRS pod nr ‭0000807582‬ przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Do kontaktu z administratorem danych osobowych możesz użyć:
  • adresu e-mail: sklep@klebek-uczuc.pl,
  • nr telefonu: 502 658 239,
  • poczty tradycyjnej; list na adres: Kłębek uczuć, ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków.

§ 4. Pozyskiwanie danych osobowych

 1. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Klienta podczas rejestracji w Sklepie, edycji danych konta użytkownika i podczas wypełniania formularza zakupu bez rejestracji.
 2. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania ze Sklepu.

§ 5. Prawa klienta

 1. Klient ma prawo dostępu dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia.
 2. Jeżeli dane Klienta będą przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Klient ma dwa rodzaje prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane:
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego; tego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;
  • na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Klienta.

§ 6. Cele przetwarzania danych

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w zakresie niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu:
  • zawarcie umowy sprzedaży na odległość,
  • rozpoznawanie reklamacji,
  • dokonanie płatności elektronicznej przez Klienta.
 2. Oprócz tego sprzedawca przetwarza dane w celu promocji Sklepu i Sprzedawcy oraz jego usług.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz samego Sprzedawcy, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie przedstawione przez Klienta oraz rozwiązanie przedstawionej przez niego sprawy.
 4. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Klient może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonów newsletterów, w tym informacji o nowych towarach lub akcjach promocyjnych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem.

§ 7. Realizacja praw

 1. Opisane wyżej prawa Klient może zrealizować kontaktując się ze Sprzedawcą w dowolny sposób (listownie, telefonicznie lub mailowo - zgodnie z podanymi na początku Polityki informacjami),
 2. Przed realizacją wniosków i żądań Klienta albo w przypadku cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych Sprzedawca będzie musiał potwierdzić jego tożsamość. Sprzedawca odpowie na wniosek Klienta bez nieuzasadnionej zwłoki, nie dłużej niż w terminie miesiąca (chyba, że z uwagi na wyjątkowe okoliczności nie będzie to możliwe – w takiej sytuacji Sprzedawca przekaże stosowną informację Klientowi).
 3. Klient ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8. Przekazywanie danych osobowych

 1. Sprzedawca przekazuje dane osobowe tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania przez Sprzedawcę umowy, jest uzasadnione prawnym interesem Sprzedawcy lub wynika z wniosku Klienta. Sprzedawca może przekazać dane osobowe Klienta na przykład:
  • firmom przewozowym, kurierom, pośrednikom w realizacji przesyłek,
  • firmom, z których usług korzysta przy prowadzeniu działalności, np. firmie hostingowej, kancelarii prawnej, firmie windykacyjnej, biurom księgowym, firmie obsługującej płatności elektroniczne, dostawcą narzędzi,
  • upoważnionym pracownikom i współpracownikom,
  • upoważnionym organom państwowym.
 2. Odbiorcy danych osobowych Sprzedawca nie przekazuje wszystkich danych, a jedynie te, które są niezbędne do realizacji ich zadań.
 3. Sprzedawca nie udostępnia komercyjnie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim.
 4. Sprzedawca może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy.

§ 9. Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację umów zawartych przez Klienta ze Sprzedawcą, a po zakończeniu ich realizacji przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.
 2. Dane osobowe będą także przetwarzane w celu realizacji prawa odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży zawartej na odległość oraz przez czas konieczny do wykazania prawidłowości ich realizacji, który to czas odpowiada okresowi przedawnienia roszczeń.

§ 10. Pliki cookies

 1. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Sklepu.
 2. Sklep wykorzystuje cookies:
  • do dostosowania zawartości Sklepu do indywidualnych upodobań Klienta,
  • do optymalizacji działania sklepu,
  • do utrzymania sesji Klienta,
  • celów marketingowych.
 3. Stosowane przez Sprzedawcę cookies są bezpieczne dla urządzenia Klienta.
 4. Pozwolenie na korzystanie z cookies jest dobrowolne, ale bez nich Sklep może nie działać poprawnie.
 5. Klient może usunąć pliki cookies wykorzystując narzędzia dostarczone przez przeglądarkę, której używa.
 6. Aby wyłączyć przechowywanie plików cookies przez Sklep, należy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę.
 7. Szczegółowe informacje na temat plików cookies (m. in. jak je wyłączyć) można znaleźć np. na stronie https://jakwylaczyccookie.pl/